Việt Nam
Bảng thông báo miễn phí

비트코인을 얻는 방법

Trang thông tin

Tác giả Mary Ngày22-07-27 04:07 Số lần xem3,906Lần Ý kiến0Điều này

Cơ thể

전 세계가 비트코인과 암호화폐에 대해 들었습니다. 사람들은 디지털 자산을 미래의 기술 및 빠른 수입 + 인출 포함을 확보할 수 있는 기회와 연관시킵니다. 동시에 암호 화폐를 소유하는 것은 변동성으로 인해 큰 위험과 관련이 있습니다.

디지털 통화에 관심이 있고 이를 구매할 자금이 있고 위험을 감수할 준비가 되어 있다고 수동 소득 가정해 보겠습니다. 또는 암호화폐를 소유하고 싶지만 돈이 없습니다. 무엇을 할까요?
이 기사에서는 투자를 하거나 하지 않고 비트코인을 얻는 방법에 대해 이야기할 것입니다.
비트코인을 얻는 방법

자신의 자본을 비트코인에 투자할 준비가 되었다면 코인(또는 코인의 일부)을 사는 것이 더 편리한 위치와 방법을 선택하기만 하면 됩니다. 이것은 암호 교환 또는 P2P 서비스 및 암호 교환을 통한 구매일 수 있습니다. 비트코인 ATM(사용 가능한 경우)을 사용하여 BTC를 구입할 수도 있습니다. 가이드에서 비트코인 ​​구매 및 저장 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 구매하기 전에 BTC에 대한 가능한 한 많은 정보를 미리 읽고 중개자를 신중하게 선택하는 것이 매우 중요합니다. 이는 검증된 플랫폼과 신뢰할 수 있는 판매자여야 합니다.
차액 계약(CFD)을 사용하여 BTC를 거래할 수도 있습니다. Capital.com에서 거래할 수 있는 파생 금융 상품입니다. 간단히 말해서 투자자와 브로커 간의 계약입니다. 비트코인에서 CFD를 구매하면 암호화폐 자체를 구매하는 것이 아니라 계약(거래)을 열고 닫는 기간 동안의 가격 차이로 수익을 얻습니다. CFD의 가치는 거래소에 있는 금융 자산의 실제 가치를 반영합니다.

Danh sách bình luận

Đăng ký không có ý kiến.Newsletter

Nhập email để nhận ƯU ĐÃI hàng tháng dành riêng cho bạn!

NANALIM WORLD

Là thương hiệu đến từ Hàn Quốc, chuyên cung các mặt hàng đa dạng chủng loại, NANALIM WORLD mong muốn tạo ra sự đa dạng cho những lựa chọn của các bạn trong không chỉ trong những sự kiện quan trọng mà còn những lúc thường ngày.


Phiên bản xem trên điện thoại di động